El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits
 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és, institucionalment, l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal, com en l’àmbit català.

El mes d’abril de 2002, el Consell de Ministres va concedir la declaració d’Entitat d’Utilitat Pública, en reconeixement de la tasca del Fons i de la transparència de la seva gestió.

 • La institució

  Institucionalment, el Fons Català té presència, d'acord amb la llei espanyola de cooperacio internacional (Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo), a la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupament.
  En l'àmbit català, d’acord amb la llei catalana de cooperació (Llei 26/2001 de Cooperació al Desenvolupament), el Fons és present a la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i al Consell de Cooperació al Desenvolupament. En l’àmbit local, té un conveni amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) de la qual també n'és membre de l’Executiva.
   

 • Missió, visió i àmbits d'actuació

  Gestionar de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades, fet que permet d’unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposar d’un equip tècnic d’especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es financen, superant la dispersió d’esforços, les duplicitats i les limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments.

  Actuar com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. Aquesta actuació es va iniciar amb la Campanya per a la Reconstrucció de Centreamèrica, després del pas de l’huracà Mitch l’any 1998 i des de llavors, s’ha aplicat en situacions d’emergència, tant per causes naturals com per causes com a Kosovo, Moçambic, el Poble Sahrauí, a El Salvador, Iraq, Al-Hoceima, sud-est asiàtic, Cuba, Haití, Myanmar, Perú, Pakistan, Síria, Filipines, Nepal, Mèxic, el Sahel o la Banya d’Àfrica. I més recentment, la Campanya “Món Local Refugi”, iniciada el 2015 i encara oberta, que ha permès a molts Ajuntaments catalans contribuir a pal·liar la crisi de les persones refugiades.

  Promoure amb les seves actuacions, tant al nostre país com en els països desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat civil activa i compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot finançant projectes que prioritzen la participació directa de la població beneficiària i donant suport a projectes de sensibilització i educació realitzats per les associacions del nostre país.
  Voler ser la veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat davant d’altres institucions nacionals, estatals i internacionals, tot reivindicant el paper rellevant que tenen actualment les administracions locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i en el desenvolupament local al Sud.

  A tal fi el Fons disposa de diferents àmbits d'actuació per als seus socis i col·laboradors.
  Àmbit institucional: constituït per les institucions que en formen part i amb la vocació de marcar i dirigir les directrius d'acció.


  •    Àmbit operatiu: composat per les comissions i grups de treball, així com l'equip estable del Fons.
  •    Àmbit econòmic: participant econòmicament en el finançament dels projectes de cooperació que anualment aprova l'assemblea general, i en les campanyes d'emergència i reconstrucció.
   

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • D'on venim?

  A principis dels anys 80 un grup d'entitats va impulsar una campanya ciutadana de recollida de signatures per demanar-li l'estat espanyol que complís amb la recomanació de Nacions Unides de destinar el 0,7% del PIB a la Cooperació al Desenvolupament.

  Després de l'èxit de la campanya a nivell social, el juliol de l'any 1986 neix a Salt el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

  El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament sorgeix doncs, amb la voluntat de ser un organisme on puguin confluir totes les institucions públiques catalanes (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, mancomunitats i Generalitat de Catalunya) per contribuir des de l'àmbit català al desenvolupament dels països del sud mitjançant la constitució i la gestió d'un fons econòmic de cooperació al desenvolupament.

  El FCCD, va ser el primer Fons de Cooperació descentralitzada de l'Estat Espanyol, i va promoure el 1995 la creació de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i que agrupa més de 700 ajuntaments i organismes cooperants del País Basc, País Valencià, Mallorca, Menorca, Galícia, Eivissa i Formentera, Andalusia, Extremadura i Catalunya.

  Participa en xarxes local, estatals, europees i mundials per donar veu al món local. La nostra presència en tots aquests espais permet que els ajuntaments estiguin representats permanentment en aquells organismes en que els objectius coincideixin amb els dels poders locals en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

  També aquesta coordinació facilita l'intercanvi d'informació i la millor gestió dels compromisos i acords presos en les instàncies supralocals.

 • Assamblea General i Junta Executiva

  El Fons és volgudament un marc de consens i, en aquest sentit, sempre s’ha intentat reflectir la realitat plural de Catalunya dins els seus òrgans de representació, tenint en compte la diversitat política, la distribució territorial i demogràfica i els diferents tipus d’institucions associades.

  Està regit per una Junta Executiva i celebra anualment l'Assemblea General per explicitar l'activitat de l'any.

  Article 10.- Són competències de l'Assemblea General ordinària de socis:
  a) Ratificar les altes dels associats i donar-los de baixa. Admetre i donar de baixa els protectors i col·laboradors. 
  b) Aprovar el balanç i la memòria de l'any que correspongui, així com les actes de les Assemblees. 
  c) Aprovar els projectes de Cooperació presentats per la Junta. 
  d) Aprovar el pressupost anual, i la quota social, per a l'any vinent i el percentatge a què es refereix l'article 39 d’aquests Estatuts. 
  e) Nomenar els càrrecs de la Junta Executiva. 
  f) Controlar l'actuació dels membres de la Junta Executiva en l'exercici dels seus càrrecs. 
  g) Tractar i resoldre els temes proposats per la Junta Executiva, o pels socis a petició del seu 25% com a mínim. 
  h) Vetllar pel compliment de les finalitats de l'Associació. 
  i) Aprovar els barems de ponderació de vot.

  Aquesta Junta Executiva (27 membres) és escollida per l'Assemblea General de Socis cada 4 anys. Atès que els socis són ajuntaments i altres corporacions públiques municipalistes, la renovació de càrrecs de la Junta Executiva està condicionada per la renovació dels càrrecs en aquestes institucions. Per això, d'acord amb els Estatuts, la Junta s'ha de renovar després de les Eleccions Municipals.

  Article 24.- A la Junta Executiva li són atribuïdes estatutàriament les facultats següents: 
  a) Aplicar i interpretar els Estatuts. 
  b) Executar els acords de l’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària. 
  c) Dur la direcció dels comptes, formalitzar el balanç i formular el pressupost per posar-lo a votació de l’Assemblea així com seleccionar els seus projectes de cooperació i fer-ne el seguiment. 
  d) Portar a terme, en nom de l'Associació, les accions que decideix la pròpia Junta Executiva. e) Obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents en bancs o establiments de crèdit. 
  f) Estudiar la petició d'entrada de nous socis i donar-los d'alta si procedeix (art. 30 a.) 
  g) Proposar a l'Assemblea General la designació d'Entitats Protectores i Col·laboradores de l’Associació (art. 34 i 35). 
  h) Resoldre tots els afers propis de l'Assemblea de socis que tinguin un caràcter urgent, si bé els haurà de sotmetre a la votació de l’Assemblea General propera. 
  i) Convocar les Assemblees Generals. 
  j) Acordar la contractació i l'acomiadament del personal laboral i designar la persona que ha d'ocupar el càrrec de gerent. El/la gerent té la funció de dur a terme les decisions de la Junta Executiva, per indicació de la presidència, de la qual depèn. Per això, serà present a les reunions de la Junta (amb veu, però sense vot), de forma que permeti un traspàs d'informació constant i pugui fer propostes. 
  k) Escoltarà el Consell Assessor del Fons Català com a mecanisme de participació de la societat civil organitzada que és, i altres institucions assessores que ajudin a orientar la seva trajectòria. Les funcions, composició i funcionament del Consell Assessor s'acordaran en un reglament intern, que serà aprovat per la pròpia Junta i respondrà a les línies de treball aprovades per l' Assemblea. 
  l) En cas d'incompareixença reiterada a les convocatòries de la Junta Executiva d'algun dels seus membres, la Junta pot acordar el cessament del càrrec, i haurà de proposar en la següent Assemblea General la ratificació del cessament i obrir convocatòria per cobrir la vacant 

   

  Les institucions membres de l’actual Junta Executiva van ser escollides a l'Assemblea General Ordinària celebrada a Barcelona el 2 de novembre de 2015. Cada institució nomena, d’entre els seus càrrecs electes, la persona que n’ostenta la representació. 

  Els membres de la Junta Executiva no reben cap tipus de retribució pel càrrec que ocupen.

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • Comissions i grups de treball

  El Fons s'articula en tres comissions de treball temàtiques:

  • Comissió de municipalisme: Amb els següents eixos de treball:
   • Eix Cooperació Tècnica,
   • Eix En Defensa de la Cooperació
   • Eix Procediments i Harmonització

   

  • Comissió de Migracions i Desenvolupament: Vinculació positiva entre migracions i  desenvolupament. D’aquí en sorgeixen els Grups de Treball de:
   • Marroc
   • Senegal
   • Gàmbia.

   

  • Comissió de Drets Humans: Àmbits de treball: Ciutats Defensores dels DDHH, Sàhara Occidental, Colòmbia i Orient mitjà.

   

  • Comissió Món Local Refugi: des del 2015 treballant en l'àmbit del refugi i l'acollida digna en projectes situats a les fronteres fortalesa.
 • Equip tècnic

  El Fons Català de Cooperació disposa d’un equip tècnic format per personal contractat que s’encarrega de realitzar i coordinar les tasques pràctiques que requereix tota la dinàmica del treball del Fons.

  Direcció   David Minoves
  Coordinació tècnica de l’Àrea de Projectes i Secretaria Marta Pujolràs
  Coordinació tècnica de l'Àrea de Projectes i Informàtica Albert Pujol
  Responsable de control econòmic de Projectes Sandra Martínez
  Tècnica de control econòmic de Projectes Marta Ventura
  Responsable de l’Àrea d’Amèrica Llatina i de l'oficina a Costa Rica     Xavier Ruiz
  Responsable de l’Àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia Joan Ribas
  Responsable de l’oficina a Senegal Toti Rovira
  Tècnica de l'Area d'Àfrica, Mediterrània i Àsia Lídia Martos
  Responsable de l'Àrea de Drets Humans i Espais de concertació         Toni Borrell
  Tècnica de la CCASPS  Zeynabu Said
  Responsable de l’Àrea d’Emergència, Refugi i Avaluació Victòria Planas
  Tècnica d'Acció Humanitària i Emergència Marina Juan
  Tècnica de Projectes Europeus Marta Anglès
  Tècnic de Dades i Coneixement Juan Campoamor
  Responsable de Comunicació Natàlia Martínez
  Tècnica de Comunicació Txell Escolà
  Responsable d’Administració Josep Maria Frigola
  Tècnica d’Administració Sofia Bonany
  Tècnica d'Administració Georgina Sala