Institucionalment, el Fons Català és l’Agència de Cooperació dels municipis de Catalunya i també la veu dels municipis a diverses organitzacions i iniciatives per a la cooperació, el desenvolupament i la solidaritat

A l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària. I, més específicament, al Consell assessor de Cooperació i al Comitè d’Emergències de la Generalitat de Catalunya (CCAHE), a la Comissió de Coordinació amb els ens locals i en el Consell de Cooperació al Desenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

A la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, -com a membre- i a la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo , marc de coordinació i de representació conjunta en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància, afecten els interessos comuns dels diferents Fons de Cooperació i Solidaritat existents a l’Estat espanyol.

A la Federació de Municipis de Catalunya (FMC ) -via conveni-, associació plural formada per municipis i altres ens locals de Catalunya, constituïda per a la defensa i la promoció de l'autonomia local.

A l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (AMC) -via conveni també-, principal veu del municipalisme català amb més d’un miler d’associats.

A Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), amb més de 900 ajuntaments i organismes cooperants de l’estat, - com a membre-, que vol ser la veu unida i de representació mundial dels governs locals autònoms i democràtics, promovent els seus valors, objectius i interessos, a través de la cooperació entre els governs locals i regionals, i davant la vasta comunitat internacional.