Un dels objectius primordials del Fons Català de Cooperació és administrar i gestionar els recursos econòmics que hi aporten els organismes associats

Aquests recursos es destinen a finançar projectes de solidaritat i cooperació als països en vies de desenvolupament, projectes de sensibilització a Catalunya i també, quan la situació ho requereix, a campanyes d’emergència.

 • La gestió dels projectes

  El procés de gestió dels projectes per part del Fons Català de Cooperació va des de l’anàlisi inicial amb criteris comuns dels projectes rebuts, per seleccionar els més adients, passant pel seguiment del seu desenvolupament i l’acompanyament de les entitats executores quan sigui necessari, fins el control de la correcta execució i la justificació final del projecte davant els ajuntaments i altres institucions associades que els han finançat.

  El Fons Català té signat convenis amb diversos ajuntaments i ens supramunicipals per donar-los suport en la gestió de la seva convocatòria pròpia de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, des de l'assessorament per a la elaboració de les bases de les convocatòries, l'anàlisi dels projectes presentats, l'assessorament a les entitats, el seguiment dels projectes aprovats i el control de la justificació.

 • Projectes amb necessitat de finançament

  Tots els projectes que es gestionen des del Fons Català de Cooperació han de tenir el suport econòmic d'almenys un ajuntament soci. Altres socis es poden afegir a un projecte iniciat per un altre ajuntament.

  Els ajuntaments que no disposen de convocatòria pròpia, poden col·laborar directament en altres projectes. Al cercador de projectes trobareu la relació dels projectes oberts i que poden ser finançats pels socis del Fons Català de Cooperació.

  Podeu consultar els imports consignables, però abans de prendre l'acord definitiu, consulteu la disponibilitat al Fons Català, atès que els imports poden variar fruit de les aportacions d'altres institucions.

  Per notificar al Fons Català el vostre compromís econòmic podeu omplir el Full de Compromís.

  Per consultar els projectes amb imports pendent de cobrir, cliqueu aquí o poseu-vos en contacte amb el Fons Català:  fonscatala@fonscatala.org o al telèfon 93 412 26 02.

 • El seguiment dels projectes

  La tasca de seguiment de projectes que fa el Fons Català de Cooperació té tres vessants:

  • Control del desenvolupament dels projectes realitzats i de la correcta destinació dels recursos aportats. En aquest sentit, les entitats o institucion executores han de presentar periòdicament un informe sobre el desenvolupament del projecte i en finalitzar una memòria final.
  • Suport i acompanyament de processos. El compromís del Fons amb els projectes va més enllà del seu finançament, manté un diàleg obert amb les entitats i institucions que executen el projectes per garantir-ne el desenvolupament correcte.
  • Representació dels ajuntaments catalans solidaris amb el Sud, per supervisar el desenvolupament dels projectes executats en el marc dels agermanaments i d’altres iniciatives de solidaritat. 

  La creació d’oficines permanents sobre terreny facilita el seguiment i coordinació dels projectes en regions on es concentren un alt nombre de projectes. Actualment el Fons té oberta una oficina a Centreamèrica, amb seu a Managua, i una oficina a Senegal, amb seu a Ziguinchor.

  A les regions on no és possible mantenir una oficina permanent, els responsables de cada àrea realitzen periòdicament viatges per visitar i avaluar el desenvolupament de diversos projectes i mantenir contactes amb les organitzacions locals executores (municipalitats, ONG i altres organismes locals).

  Tota la informació recollida a partir dels informes de seguiment periòdics que realitzen les organitzacions executores dels projectes, dels informes i visites fetes des de les oficines permanents sobre terreny i en els viatges de seguiment sobre terreny, permet disposar de la informació adequada per a l’avaluació del desenvolupament del projecte i l’assoliment dels seus objectius. Tota aquesta informació, tant escrita com gràfica, es recull a la fitxa de seguiment de cada projecte, que es fa arribar a tots els ajuntaments i institucions que han col·laborat econòmicament de forma directa en el projecte.

 • Documentació per als projectes

  Documents per a la presentació dels informes de seguiment i finals narratius i econòmics.  

  Full de compromís

  Full de compromís 2018 Català Descarregar
  Full de compromís 2019 Català Descarregar

  Formulari de presentació de projectes

  Formulari per presentar una sol·licitud de subvenció per a projectes de cooperació Català Descarregar
  Formulario para presentar una solicitud de subvención para proyectos de cooperación Castellano Descargar
  Formulaire pour soumettre une demande de subvention pour des projets de coopération Français Télécharger
  Application form to ask for a grant for development cooperation projects English

  Download

   Formulari informe de seguiment

  Formulari per presentar els informes de seguiment intermedis dels projectes Català Descarregar
  Formulario para presentar los informes de seguimiento intermedios de los proyectos Castellano Descargar
  Formulaire de rapport pour le suivi des projets Français Télécharger
  Form to present the intermediate reports of the projects English Download

  Formulari informe final

  Formulari per elaborar l'informe final dels projectes Català Descarregar
  Formulario para elaborar el informe final de los proyectos Castellano Descargar
  Form to present the final report of the projects English Download
  Formulaire de rapport final des projets Català Télécharger

  Full de dades bancàries

  Full de comunicació de les dades bancàries Català Descarregar
  Hoja de comunicación de datos bancarios Castellano Descargar
  Document de communication des donnes bancaires Français Télécharger
  Bank account information sheet English Download