Perfil de la inversió catalana al món. Aquest joc de dades (dataset) conté informació detallada sobre la despesa en solidaritat de les administracions públiques catalanes en relació a tipologia de la inversió (Acció Humanitaria, EpD, Cooperació, Despeses Administratives), el país o àrea geogràfica de destinació o l'àmbit temàtic (CAD, ODS).

Descarregar aquest joc de dades

Càlcul del 07 dels municipis catalans. Aquest joc de dades conté informació sobre el 07 de tots els municipis i ens locals de Catalunya calculat en base als pressupostos liquidats dels municipis catalans i utilitzant la metodologia de càlcul del FCCD.

Descarregar aquest joc de dades