DLO - Desenvolupament local

GESTIÓ INTEGRAL I INCLUSIVA DEL CICLE DE L’AIGUA PER GARANTIR EL DRET HUMÀ A L’AIGUA A L’AMAZONIA NORD DE L’EQUADOR EN UN CONTEXT DE CANVI CLIMÀTIC

Número:
3951
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
EQUADOR
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
89.013,12
Aportació del Fons:
6.000,00
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D´ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Any d'aprovació:
2024
SINOPSI:

El projecte s'adequa a les necessitats de les organitzacions comunitàries vinculades a l'aigua sota el nom de Juntes d'Aigua, comunitats, Asociación de Juntas de Agua (AJAAPySLB) y el Consorcio de Juntas de Agua de Sucumbíos, Napo y Orellana (CJASNO). Des de l'any 2016 les voluntàries d'ESF treballen de manera continuada a les àrees de gestió de l'aigua i el medi ambient, amb el suport i la implicació directa del GADPO.

L'objectiu principal és aconseguir que a les províncies d'Orellana i Sucumbíos s'exerceixi el dret humà a l'aigua a través d'una gestió integral i inclusiva del cicle de l'aigua, tot promovent que els actors locals vinculats al recurs hídric dissenyin i coordinin accions conjuntes per a l'optimització de recursos i l'enfortiment de la gestió integral i inclusiva de l'aigua en un context de canvi climàtic.

Les intervencions desenvolupades anteriorment a les províncies han permès crear una estreta relació amb les organitzacions de la societat civil, especialment les juntes d'aigua i les associacions, tot identificant la necessitat de treballar de manera coordinada amb les institucions locals per enfortir els processos de gestió comunitària i inclusiva del cicle de l'aigua per garantir el dret humà a l'aigua.

La proposta es desenvoluparà a través d'un objectiu específic amb dos resultats específics i complementaris, a més de la coordinació d'activitats i subactivitats, tots emmarcats en la gestió integral i inclusiva de l'aigua. 

Els resultats que persegueix el projecte són: 

1)    S'enforteix la gestió integral i inclusiva de l'aigua amb la societat civil organitzada i les institucions locals, amb atenció especial a les dones i la infància.
2)    La mitigació i l'adaptació als efectes del canvi climàtic amb l'adopció de mesures amigables amb el medi ambient a l'Amazònia nord de l'Equador.

En el primer eix, es proposa treballar en l'enfortiment social amb un èmfasi especial en les juntes d'aigua, a través de l'educació formal i no formal. També es preveu promoure la implicació de la infància, l'adolescència i les dones en la gestió de l'aigua al sector rural; enfortir les capacitats de les organitzacions socials i institucions públiques per a la implementació de processos d'optimització i inclusió social en l'ús de sistemes i juntes d'aigua; i enfortir la societat civil en espais de disseny de polítiques públiques inclusives. 

De moment a l'Equador es debat l'elaboració de la Llei de recursos hídrics per la qual cosa cal la implicació directa de gestors comunitaris perquè les seves necessitats siguin escoltades, per tal que la nova llei contingui articles per garantir el dret humà a l'aigua, es garanteixi la creació d'espais de participació, les aliances publicocomunitàries, entre d'altres, en què les juntes d'aigua tinguin un paper protagonista.

El segon eix s'emmarca en la gestió ambiental de l'aigua i l'estudi dels efectes del canvi climàtic. La feina se centrarà a recollir informació hídrica i de l'afectació del canvi climàtic a les fonts d'aigua i als col·lectius més vulnerables; implementar plans de maneig integral per a la protecció de les fonts hídriques en un context de canvi climàtic. 

A més es preveu fer una actualització de tendències i impactes del canvi climàtic a la província d'Orellana, la qual cosa portarà a l'elaboració del Pla Provincial de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic, on es plasmin polítiques públiques provincials per fer front al canvi climàtic.

Durant el desenvolupament del projecte es faran accions amb resultats a curt termini enfocades a respondre en temps real a les situacions de desequilibri existents i que generen més graus de vulnerabilitat, alhora que dificulten l'exercici d'una gestió integral i inclusiva de l'aigua i, per tant, el ple exercici del dret humà a l'aigua i els drets de la naturalesa. Aquestes activitats es treballaran directament amb les Juntes d'Aigua per a la recuperació de la identitat cultural i la implementació de plans de maneig integral de fonts de consum humà.

A més, es preveuen accions amb resultats a mitjà termini enfocades a garantir la sostenibilitat dels resultats per a una gestió integral i inclusiva de l'aigua en el futur, tot maximitzant els resultats obtinguts en el marc del projecte. Activitats enfocades a crear capacitats mitjançant el coneixement, la recopilació d'informació i l'enfortiment dels espais de participació ciutadana en el disseny de polítiques públiques.

Finalment, cal destacar que l'execució es farà de forma coordinada amb institucions públiques locals (GADPO) i organitzacions socials (AJAAPySLB i CJASNO), per la qual cosa també es treballarà directament el seu enfortiment tècnic i social, per tal que en un futur puguin respondre oportunament als requeriments de les comunitats i organitzacions locals, treballant mancomunadament amb aquestes. La implicació de les institucions públiques com el MAATE com a autoritat hídrica i ambiental de l'Equador s'ha estimat clau per garantir la sostenibilitat dels resultats i maximitzar la població beneficiària futura.