SAN - Sanitat

MILLORA DE L’ATENCIÓ OCULAR DE NENES, NENES I PERSONES AMB DISCAPACITAT DE COMUNITATS DEL DEPARTAMENT D’ORURO

Número:
3889
Estat:
En curs
Beneficiari:
DIS - Discapacitats
País:
BOLÍVIA
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
22.423,74
Aportació del Fons:
7.000,00
Entitat executora:
2.882,52
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

El projecte preveu treballar per garantir un dels drets humans reconeguts per Nacions Unides: el dret a la salut, en concret l' ocular.
 
L'objectiu general és la millora de l'atenció ocular d'infants i persones vulnerables de comunitats rurals del Departament d'Oruro. Per això, se centrarà a millorar la salut ocular de 2.120 nens i nenes (NNA) i persones amb discapacitat provinents de comunitats rurals i indígenes d'aquest departament, i s'apostarà per la prevenció i la detecció primerenca de problemes oculars d'infants amb accés difícil a l'atenció ocular i la sensibilització en salut ocular de la comunitat educativa i famílies i treballarà amb titulars de drets i obligacions perquè l'atenció refractiva d'infants i persones amb discapacitat d'ara endavant estigui inclosa en els Plans Operatius Municipals.
 
Segons dades de l'Agència Internacional per la Prevenció de la ceguesa ( IAPB) s'estima que el 40% dels nens i nenes amb ceguesa ho són per la falta d'accés a serveis d'atenció ocular. L'atenció ocular no només evita el desenvolupament de problemes oculars que poden acabar en ceguesa, també contribueix a l'èxit escolar dels NNA. Les possibilitats de fracàs escolar es redueixen un 44% quan els alumnes disposen d'ulleres graduades.
 
El projecte, que és una resposta a les demandes de les autoritats locals del Departament d'Oruro (que hi col·labora amb recursos humans i infraestructura), és complementari amb les polítiques públiques i documents estratègics del país: s'articula amb l'Agenda patriòtica 2025, el Programa de Desenvolupament Econòmic Sectorial (PDES) i la política de Salut Comunitària i Intercultural de la Família (SAFCI), que és l'eix central del funcionament del sistema nacional de salut.
 
Per a la consecució de l'objectiu específic 1, Assegurat el pressupost municipal per a sis escoles tot garantint la prevenció i la identificació primerenca de les deficiències visuals del Departament d'Oruro, es treballarà directament amb sis escoles dels municipis rurals: dues escoles del municipi d'Eucalipthus, dues de Poopó i dues escoles d'educació especial (EEE) de Caracollo. Udm acompanyarà els titulars de drets, pares i mares de família i comunitat educativa en l'elaboració d'un Pla de Salut Ocular Escolar ( PSOE). Per fer-ho, es comptarà amb la Federació de Dones Camperoles Originàries d'Oruro BARTOLINAS. Són dones ja formades com a promotores de salut ocular per Udm Bolívia implicades en la millora de la salut ocular al departament i amb capacitat de lideratge dins de la comunitat.
 
Un cop elaborats els PSOE de cada centre seran presentats als respectius municipis per tal que siguin inclosos en els Plans Operatius Anuals (POA) respectius perquè disposin de finançament per implementar-los en el futur- Això farà que els municipis es corresponsabilitzin dels PSOE dels centres com a titulars de les responsabilitats, la qual cosa farà sostenible la intervenció i alhora augmentarà la capacitat d'incidència de les comunitats.
 
El segon objectiu específic, Augmentar la disponibilitat d' identificació primerenca de deficiències visuals i la seva resolució amb qualitat amb enfocament inclusiu en 2.120 infants i adolescents i població amb discapacitat del Departament d'Oruro, se centra en la intervenció directa a les escoles esmentades que alhora servirà com model dels PSOE elaborats.
 
En aquesta línia, el professorat serà capacitat en Presa d'Agudesa Visual i s'encarregarà del cribratge d'estudiants i, juntament amb Udm Bolívia, de la sensibilització en salut ocular a estudiants, mares/pares de família, juntes escolars. Això es farà sempre amb enfocament de gènere. 
 
Els infants i persones amb discapacitat identificats seran consultats per un optometrista i rebran les ulleres prescrites. El cost serà assumit per les mares/pares de família, el municipi i pel projecte. 
 
També és important fer seguiment de l'ús d'ulleres per part dels nens, per això l'equip fa controls durant el curs escolar per assegurar la bona acceptació i ús de les lents.
 
Les activitats també inclouen xerrades de sensibilització en salut ocular amb enfocament de gènere i de medi ambient relacionats amb els defectes refractius, ja que, d'acord amb l'estudi RAAB, la principal barrera perquè els NNA no accedeixin a un tractament ocular (ulleres) és el desconeixement de la salut ocular i que és possible rebre un tractament.