DLO - Desenvolupament local

ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS DELS ACTORS NORD-AMAZÒNICS EQUATORIANS PER A L'EXERCICI DEL DRET HUMÀ A L'AIGUA EN UN ESCENARI POSTCOVID-19 A TRAVÉS DE L'ÚS DE TECNOLOGIES INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Número:
3550
Estat:
En curs
Beneficiari:
CAM - Camperols i població rural
País:
EQUADOR
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
111.285,60
Aportació del Fons:
4.833,43
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ CATALANA D´ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

El treball d'ESF a l'Amazònia Nord de l'Equador en l'àmbit dels Drets Ambientals i de el Dret Humà a l'Aigua són part de la identificació d'aquest projecte. Aquest procés ha permès establir aliances amb actors tant de sectors socials com institucionals, involucrant en la definició d'aquesta proposta a titulars de drets, de responsabilitats i d'obligacions, caracteritzant col·lectivament les següents problemàtiques: 1) Absència d'informació hídrica i sobre canvi climàtic, contaminació; 2) Absència de capacitats locals en matèria hídrica; 3) Dificultat per a l'articulació publicocomunitaria; 4) Escassa renovació de lideratges; 5) Discriminació entre sexes; 6) Deslegitimació dels espais de participació; i 6) Baixa representativitat de dones i nacionalitats. 
 
A aquests factors, s'hi han de sumar els efectes econòmics, socials, culturals i ambientals que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 i la gran bretxa tecnològica en diversos col·lectius del sector rural per incidir en l'exigibilitat dels seus drets.
 
En aquest marc, s'ha dissenyat una intervenció amb l'objectiu de reduir la vulnerabilitat hídrica de la població de l'Amazònia Nord a través de l'enfortiment dels actors immersos en l'exercici de el Dret Humà a l'Aigua i sota un escenari de nova normalitat postCovid-19; amb l'objectiu específic d'enfortir el procés d'associativitat inclusiva i incidència en la gestió de l'aigua a través de la introducció de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
 
La proposta s'ha dissenyat amb una lògica d'intervenció hídrica, per sobre dels límits politicoadministratius, i des de l'articulació d'accions entre titulars de drets, responsabilitats i obligacions. Per això, es proposa coordinar i executar la proposta des dels espais de concertació en matèria hídrica, tot implicant en la definició i l'execució les institucions titulars d'obligacions com els Gads Provincials d'Orellana i Sucumbíos, especialment el GADPO que actuarà com a contrapart principal per les seves fortaleses en gestió ambiental i canvi climàtic, i a les organitzacions de segon ordre titulars de responsabilitats com l' Asociación de Juntas de Agua La Belleza (AJAAPySLB) i el Consorcio de Juntas de Agua de Sucumbíos, Napo y Orellana  (CJASNO).
 
Pel que fa a titulars de drets s'han de considerar les famílies i, per la situació de discriminació i el disseny de la proposta d'intervenció, les dones i la infantesa radicada en els sectors rurals com a col·lectius específics. En aquest sentit, ha existit una actitud favorable tant de les famílies com dels comitès de dones, manifestant-ho en els espais d'apoderament i articulació ja creats en el territori, així com per part de diversos centres educatius. També poden considerar-se titulars de drets en accions concretes els que representen les Juntes d'Aigua i el talent humà de les institucions públiques (tots dos col·lectius són favorables a la intervenció).
 
En aquest context, la intervenció es fonamenta a aconseguir dos resultats: 1) Que es millori el cicle integral de l'aigua en un escenari de nova normalitat postCovid-19 mitjançant l'impuls en el maneig de dades obertes, lliures i democràtiques en l'àmbit socioeducatiu i amb enfocament de gènere i basat en Drets Humans; i 2) Que les organitzacions enforteixen la seva articulació per a la millora en la gestió de l'aigua de l'Amazònia Nord a través de les TIC i RRSS en un escenari postCovid-19, aconseguint estructures més paritàries i augmentant la seva capacitat d'incidència davant d'un context creixent d'emergències.
 
Les activitats per a la consecució d'aquests resultats se centraran a desenvolupar capacitats en matèria del Dret Humà a l'Aigua i dinamitzar el procés d'adaptació a una nova normalitat postCovid-19 en la gestió del cicle integral de l'aigua, en què les TIC siguin unes eines al servei de la societat. Es promouran activitats enfocades a la reivindicació de drets, com ara estudis per recollir informació de les fonts d'aigua i dels efectes del canvi climàtic. Estudis que seran socialitzats i difosos per sensibilitzar titulars de drets i incidir en els titulars d'obligacions, i utilitzats com a suport per a la transformació de les desigualtats.
 
D'altra banda, es treballarà l'enfortiment dels titulars de drets en la seva exigibilitat, mitjançant processos socioeducatius, alternant metodologies digitals i presencials, com ara campanyes de sensibilització i comunicació. Això permetrà identificar nous lideratges i enfortir-los per promoure la seva inclusió en els espais de participació, organitzacions socials i institucions. Alhora, enfortirà les organitzacions socials i la seva articulació.

Per tal d'integrar assumptes transversals, la intervenció destinarà un pressupost específic a superar els desequilibris que dificulten la participació dels col·lectius discriminats, especialment aquells que pateixen una múltiple discriminació. També hi haurà activitats concretes dissenyades exclusivament per a aquests col·lectius i que tinguin com a finalitat no només donar poder, sinó també generar capacitats i incidir en la reflexió dels subjectes que exerceixen la discriminació.