SEN - Sensibilitzacio

EL DRET HUMÀ A L’AIGUA I EL SANEJAMENT A LES ENTITATS DE SOLIDARITAT I LLEURE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS – FASE III

Numéro:
3814
État:
En curs
Bénéficiaire:
JOV -Joves
Pays:
CATALUNYA
Continent:
EUROPA
Zone géographique:
EUROPA
Coût du projet:
44.880,00
Contribution au Fons:
10.780,00
Organisme exécutant:
ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D´ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Année d'approbation:
2022
RÉSUMÉ:

El projecte pretén sensibilitzar la ciutadania per tal que esdevingui conscient i activa al voltant de l'aigua i el sanejament. Per fer-ho s'utilitza la temàtica relacionada amb el Dret Humà a l'Aigua i el Sanejament i la Crisi Mundial de l'Aigua, en el context d'emergència climàtica en el qual ens trobem, com a eines de sensibilització. 
 
El projecte sensibilitzarà i apoderarà la ciutadania de Sant Cugat del Vallès, en concret els infants i els joves, a través de la formació i la sensibilització de les entitats de solidaritat i d'educació en lleure, per tal que coneguin les conseqüències de no tenir garantit l'accés a l'Aigua i al Sanejament i la situació del dret a l'aigua al món. 
 
Es proposen diverses activitats per tal que la població de Sant Cugat del Vallès no només conegui què suposa la manca d'accés a l'aigua i al sanejament sinó que, a través de la pròpia acció i de la cooperació municipal, pugui contribuir a assolir i garantir el Dret Humà a l'Aigua i al Sanejament. 
 
També es treballarà amb el personal tècnic municipal de Sant Cugat, per fer efectiu el treball multiactor i per transferir el coneixement en Crisi Mundial de l'Aigua i Dret Humà a l'Aigua i al Sanejament, entenent que l'administració és un actor clau en el procés de canvi amb recursos, eines i competències per contribuir a la garantia del dret a l'aigua a Sant Cugat i al món.
 
El projecte és una continuïtat del P3673, presentat a la convocatòria 2021, a través del qual, entre d'altres, es va crear una maleta amb activitats relacionades amb l'aigua i l'emergència climàtica. 
 
A la fase III del projecte, s'hi inclou l'ampliació de les activitats de la maleta pedagògica i la formació de formadores ambientals per tal que puguin dinamitzar les activitats de la maleta. El material generat es quedarà al municipi a disposició de les entitats d'educació en lleure i solidaritat, perquè en qualsevol moment, se'n pugui disposar i fer activitats de sensibilització al voltant de la temàtica. També inclou una activitat de formació tècnica en Dret Humà a l'Aigua i Sanejament per dotar els tècnics municipals dels diferents espais de Sant Cugat d'una visió global conjunta sobre aquest dret. 
 
Igualment, i davant de la preocupació creixent sobre l'emergència climàtica i com que l'escassetat de recursos hídrics és una de les problemàtiques actuals i futures que comporta, el projecte preveu una continuïtat d'actuació al municipi de Sant Cugat per sensibilitzar i formar la població per tal de fomentar l'esperit crític i per fomentar una societat més justa que promogui els valors de la solidaritat i la justícia global. Aquest esperit crític repercuteix en la incidència política al municipi, ja que influeix en la presa de decisions alhora de d'adaptar-se i buscar alternatives davant la preocupant situació. 
 
Es contempla l'articulació amb les entitats de lleure del municipi per garantir la seva participació activa en la proposta presentada i continuar participant activament a la Xarxa de Solidaritat.