EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

SUPORT EN TEMPS DE COVID-19 A LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS PER A LES PERSONES SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL ATRAPADES A L'ILLA GREGA DE LESBOS

Número:
3462
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
GRÈCIA
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
46.611,00
Entitat executora:
LA GARRIGA. SOCIETAT CIVIL
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

El projecte té com a objectiu general l'augment de la protecció dels drets humans dels migrants i les persones sol·licitants de protecció internacional atrapades a l'illa grega de Lesbos (la majoria al camp de refugiats de Mòria) en una situació de constant i sistemàtica vulneració de drets humans bàsics i les que estan sent deportades "en calent" pel mar, per part de la policia grega, des de l'entrada de les mesures adoptades en el marc de la COVID-19. Els principis vectors del projecte són els drets humans i la comunitat, així com la transversalitat en l'enfocament de gènere per aconseguir la igualtat de gènere. 

Aquest objectiu es pretén realitzar mitjançant l'ampliació de l'acompanyament legal, la incidència política, el litigi estratègic i el compromís amb el dret a la mobilitat humana i amb la defensa dels drets humans.

Es parteix del fet que les violacions dels drets humans que succeeixen a Lesbos són resultat directe de decisions polítiques que suposen una vulneració quotidiana i sistemàtica de drets, unes violacions de drets més repetides des de l'arribada de la COVID-19 al país. 

Tenint en compte la creixent debilitat de teixit social al campament de Mòria, i la necessitat d'enfortir-lo, cada cop es fa més necessari incidir en la comunicació comunitària, des de dos punts diferents. El primer es crear una figura que incideixi en la feina d'apoderar la comunitat de persones sol·licitants d'asil, enfortint la comunicació comunitària i coordinar la població amb les entitats locals que treballen amb i per aquesta. I el segon punt és informar, denunciar, visualitzar les vulneracions dels drets humans a les xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.  

Per tant, abordar aquestes violacions passa no només per l'acompanyament legal sinó per l'apoderament col·lectiu dels subjectes implicats, l'acompanyament i l'assessorament social i la incidència política. Per aquest motiu, el projecte parteix de la consideració de les persones refugiades i migrants com a actors polítics centrals pel que fa a les polítiques migratòries, en la defensa activa dels seus drets humans. El projecte proporciona un benefici públic més ampli donant a conèixer a Europa les realitats de la vida de refugiats i migrants a les illes gregues, combatent així la marginació, el racisme i la xenofòbia i obrint un espai de consciència i denúncia que ha de permetre un gir en les polítiques europees de control de fronteres.

Des d'aquesta perspectiva, el projecte vol reforçar la seva capacitat d'atenció a les persones migrades a través d'un acompanyament no només de caràcter legal, sinó també enfortint les xarxes autònomes i de les ONGs. Es proposa desenvolupar una estratègia d'incidència i defensa en col·laboració amb el cap de l'equip jurídic i els coordinadors del LCL. Per aquest motiu, es crea una àrea específica centrada a aportar no només eines legals sinó també de coordinació i incidència de la comunicació tant a escala local com internacional.

Actualment, la prestació d'assistència legal es tan urgent, que fa que l'equip del LCL no tingui la capacitat d'assumir més feina. Per això, per crear aquesta nova àrea, cal ampliar l'equip de treball amb la contractació d'una persona com a responsable de la coordinació amb altres actors locals en nom del centre jurídic, organitzant reunions d'advocacia i participant en moviments locals de base i donant suport a l'organització dirigida per migrants.

Igualment, ha de participar en la promoció de la defensa internacional dels drets humans amb altres organitzacions que treballen tant dins com fora de Lesbos. Aquesta promoció se centrarà en activitats de registre, documentació i denúncia nacional i internacional de la situació existent respecte de les persones sol·licitants d'asil en el context de la  Covid-19. La nova incorporació serà el contacte principal amb els mitjans de comunicació i altres parts interessades (altres organitzacions de drets humans, organismes internacionals, representants institucionals grecs, europeus i de caire internacional). Aquestes tasques es combinaran amb les de caire comunicatiu, mitjançant l'actualització de les xarxes socials i la difusió dels informes i publicacions mensuals i trimestrals que realitza el LCL. 

El projecte inclou també sessions informatives sobre qüestions de salut per tal de prevenir la COVID-19 i donar resposta als dubtes que genera, i la distribució de productes bàsics (compreses, sabó, roba), sessions individuals i de grups i resolució o acompanyament per fer front a necessitats personals i familiars.