DLO - Desenvolupament local

PROGRAMA DE SUPORT SOCIAL INTEGRAL A MENORS, FAMÍLIES, DONES I JOVES DELS GRUPS MÉS VULNERABLES DEL BARRI MEMORIAL SANDINO I VOLTANTS

Número:
3574
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
NICARAGUA
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
81.110,39
Aportació del Fons:
7.636,36
Entitat executora:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO SOCIAL AHIMSA
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

El projecte, que és continuïtat del P3061, es fonamenta en dues fonts importants i bàsiques d'informació:

- En els resultats i els processos dels primers deu mesos d'execució del projecte 2019- 2020, durant el qual s'ha pogut comprovar clarament que estratègies i accions són beneficioses per a la població meta, i s'aconsegueixen amb prou qualitat tots els resultats esperats. Alhora, s'ha pogut comprovar que algunes de les activitats s'han d'ampliar o millorar, i, sobretot, la majoria s'han d'aprofundir per aconseguir resultats més estables i dignes.
- En els plantejaments i les accions inclosos en el Pla d'Acció Integral del Memorial Sandino 2020-2024. Els primers mesos de l'any 2020, es va completar una primera versió científica, social i altament participativa d'aquest pla d'acció, a partir del qual, s'han pogut identificar i confirmar els principals problemes i necessitats del barri, com també les accions concretes que la mateixa població ha definit, en els tallers de planificació estratègica amb AHIMSA, com a prioritàries per solucionar a curt i mitjà termini.

De manera resumida, segons l'estudi realitzat i la planificació estratègica participativa, les principals necessitats i prioritats de la població del Memorial Sandino i voltants, per superar la pobresa i poder viure una vida digna, són: seguretat, salut, educació i economia.

En aquest context, s'han definit les activitats del projecte, que són: 

1. Continuïtat de la contractació d'una treballadora social,  un psicòleg clínic/ educatiu, la responsable de l'Àrea Infantil a mitja jornada i una part del comptable.

2. Contractació d'un professional de recursos humans i emprenedoria a mitja jornada, per a tallers, cursos, assessoria personalitzada i mediació davant d'empreses i clients.

3. Aportació d'AHIMSA d'un coordinador general del projecte, un assessor científic i professional, la responsable de l'Àrea Infantil a mitja jornada, vigilància i una part del comptable. 

4. Visites sociofamiliars i atenció professional personalitzada a les 200 famílies més vulnerables i pobres del Memorial Sandino i voltants, del Programa de Famílies Preferents d'AHIMSA.

5. Suport en matrícules escolars, materials docents, equipament, assessoria i suport educatiu i social, a 200 nens i nenes de les 200 famílies del Programa de Famílies Preferents d'AHIMSA, fins a completar els estudis de secundària i facilitar-los l'accés a estudis universitaris.

6. Suport específic en temes de salut, medicaments i casos especials (discapacitats, accidents, problemes sociofamiliars, etc.) als 200 nens i nenes del Programa.

7. Activitats de recreació, oci i reforç escolar amb els 200 nens i nenes del Programa, tot i que obertes a tots els nens i nenes de la comunitat.

8. Activitats de socialització positiva, recreació, esport i desenvolupament personal per als adolescents i joves beneficiaris del projecte i població en general del Memorial Sandino i voltants. 

9. Activació, formació, assessoria, suport i acompanyament d'un grup promotor de 10 líders comunitaris de salut pública, estils de vida saludables i prevenció d'addiccions, perquè exerceixin un lideratge social i comunitari en tots els temes relacionats amb la promoció i la prevenció de la salut, des d'un enfocament biopsicosocial, la higiene i el sanejament de les cases i el barri, i la prevenció i la superació de l'important problema social de les addiccions. Entre altres activitats, programades sempre de forma conjunta amb els professionals d'AHIMSA, cadascun d'aquests 10 líders comunitaris de salut pública i addiccions, replicarà el que s'ha après i consensuat com a grup amb un mínim de 30 adolescents, joves i adults de el Memorial Sandino i voltants per a 300 beneficiaris/àries directes.

10. Tallers (20) del grup promotor de 10 adolescents femenines i dones del Memorial Sandino, de replicació entre iguals dels seus coneixements i bones pràctiques en promoció, prevenció i defensa dels drets de les dones, amb especial atenció a la discriminació, la cosificació, el masclisme, els abusos, els embarassos adolescents i la violència de gènere per a un total de 200 beneficiàries directes.

11. Tallers (20) del grup promotor d'adolescents i joves del Memorial Sandino, de replicació entre iguals dels seus coneixements i bones pràctiques en promoció, prevenció i defensa dels drets dels adolescent i joves, i els estils de vida responsables i saludables, per assegurar el seu desenvolupament i benestar present i futur. Per a un total de 200 beneficiaris directes.

12. Atenció professional especialitzada interdisciplinària dels metges i infermeres del Ministeri de la Salut, que fan la seva feina a la Casa Social d'AHIMSA, i dels professionals de Psicologia i Treball Social d'AHIMSA, a totes les persones del Memorial Sandino i voltants que ho necessitin; amb especial atenció i prioritat per als beneficiaris/àries directes de les diferents activitats i grups del projecte. Les principals accions que realitzaran aquest equip de professionals, de manera individual o conjunta, seran: atenció individual, suport psicosocial, assessorament, teràpia, derivació, mediació de conflictes, visites domiciliàries, acompanyament a víctimes de violència de gènere, etc.

13. Tallers temàtics (20 x 15 persones) d'habilitats personals i socials impartits pels professionals d'AHIMSA i/o les promotores de dones, joves i salut: 1) salut sexual i reproductiva; (2) prevenció embaràs adolescent; (3) estils de vida saludables; (4) prevenció d'addiccions; (5) no-violència intrafamiliar, social i comunitària; (6) competències parentals; (7) prevenció de la violència de gènere; (8) masculinitat responsable; (9) relacions interpersonals i (10) habilitats socials: identitat, emocions, assertivitat. 

14. Tallers i cursos Especialitzats (20 x 15 persones) sobre ocupació habilitats sociolaboral, atenció al client, creació de valor i vendes de beneficiaris/àries del projecte i població en general del barri i dels voltants.