DLO - Desenvolupament local

GRUP TREBALL SENEGAL - ARTICULACIÓ D´UNA XARXA DE PERÍMETRES AGRÍCOLES A LA CASAMANCE EN BASE A LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I EL PLE EXERCICI DELS DRETS DE LES DONES

Número:
3199
Estat:
Tancat
Beneficiari:
CAM - Camperols i població rural
País:
SENEGAL
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
35.048,03 Euros
Aportació del Fons:
20.707,12 Euros [Ampliable]
Entitat executora:
FODDE - FORUM POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ENDOGÈNE
SINOPSI:

Segons l'informe de seguiment de l'enquesta rural sobre seguretat alimentària i nutrició, realitzat pel Consell Nacional de Seguretat Alimentària (CNSA), el 16% de les llars senegaleses es troben en situació d'inseguretat alimentària (2% en situació de vulnerabilitat severa i 14% moderada). En relació a la distribució geogràfica, les regions amb major prevalença de la inseguretat alimentaria són: Sédhiou (58%), Kolda (42%), Ziguinchor (39%), Matam (38%) i Kédougou (33%). Les regions que conformen la regió natural de la Casamance són, doncs, les més vulnerables del país tot i el seu enorme potencial agrícola. Les amenaces a la seguretat alimentària del Senegal són múltiples i de naturalesa molt diversa, però les podem agrupar bàsicament en tres grans blocs: canvi climàtic, raons geopolítiques i insuficiència de mètodes moderns de gestió agrícola. Tots aquests elements influeixen de forma determinant en les pèrdues de collita i posen en perill el subministrament alimentari de la població.D'altra banda, les desigualtats de gènere són encara molt significatives en la societat senegalesa. Les dones rurals representen el 70% de la mà d'obra i assumeixen més del 80% de la producció agrícola. Tanmateix, el seu accés als mitjans de producció i el seu control sobre els beneficis de la producció és molt limitat, especialment pel que fa a la propietat de la terra, malgrat que la legislació del país en garanteix el dret a tots els ciutadans i ciutadanes de forma equitativa.Aquest projecte estableix vincles entre els diferents projectes de desenvolupament agrícola que els ajuntaments catalans i altres actors de la cooperació catalana estan recolzant al Senegal, millorant la coherència i l'alineament de les intervencions, i és la conseqüència lògica de dos projectes previs desenvolupats en el marc del Grup de Treball Senegal del Fons Català. D'una banda el projecte 2976. Espai de concertació de la cooperació catalana amb les ARD de Ziguinchor, Sédhiou i Kolda (Senegal), a través del qual les agències regionals de desenvolupament (ARD) de Sédhiou, Ziguinchor i Kolda, la Diputació de Barcelona, l'Agència Catalana de Cooperació i el Fons Català de Cooperació varen establir com a eix prioritari la seguretat alimentària, amb la transversalització de la perspectiva de gènere i la bona governança. Aquest projecte és en certa mesura un producte d'aquell espai de concertació, una materialització pràctica dels mesos de treball en identificació, coordinació i planificació estratègica entomada entre les contraparts de Catalunya i Senegal. I d'altra banda el projecte 2560. Enfortiment de capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries de base (OCB) al Senegal, desenvolupat per la contrapart FODDE, que ha finalitzat l'abril de 2018. Aquest projecte ha estat molt ben valorat per tots els actors implicats ateses les necessitats d'enfortiment de les contraparts locals. FODDE, a més de conèixer amb tot detall el context, és una entitat experta en sobirania alimentària i gènere, fet que garantirà l'execució tècnica del projecte i permetrà mantenir-hi una aliança estratègica.