DRH - DDHH, dels pobles i democràcia

GARANTIR LA JUSTÍCIA DE GÈNERE AL LÍBAN

Número:
3583
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
LÍBAN
Continent:
ÀSIA
Àrea geogràfica:
PRÒXIM ORIENT
Import del projecte:
155.820,00
Aportació del Fons:
57.276,99
Entitat executora:
FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

El projecte pretén fer garantir la justícia de gènere al Líban i contribuir a l'accés de les dones a una vida lliure de violències a partir de diferents estratègies recollides en els objectius i els resultats  proposats. 

D'una banda, millorant la participació de les organitzacions sindicals i socials del Líban en l'elaboració de propostes i accions destinades a erradicar la violència de gènere. Atès el lent i fluix impuls de les autoritats en temes de gènere, les organitzacions contraparts del projecte impulsaran l'elaboració i la presentació d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en matèria de gènere que tipifiqui explícitament la violència de gènere. D'aquesta manera, i en el cas d'acceptació i aprovació de la ILP, les dones víctimes de violència de gènere tindrien mecanismes legals al seu abast per defensar els seus drets i la seva situació.
 
En segon lloc, el projecte pretén garantir l'accés a la justícia de les dones víctimes de violència de gènere en l'àmbit laboral, per facilitar-los la protecció legal necessària. Mitjançant l'assessorament legal i el suport jurídic plantejat, les dones víctimes de violència disposaran d'un servei on adreçar-se quan els seus drets siguin vulnerats, que facilitarà el coneixement d'aquests per part de les dones víctimes. La presentació de les denúncies a les instàncies judicials corresponents i les resolucions favorables que es poden derivar, a més de proporcionar justícia a les dones demandants, influiran molt positivament en el canvi d'actituds i  tradicions dins la societat libanesa.
 
Una tercera estratègia del projecte es basa en l'increment de la capacitat d'anàlisi i el coneixement de la societat i dels òrgans polítics i jurisdiccionals sobre la violència de gènere i el seu impacte entre les dones que viuen al Líban. Així, es promourà la transformació de la societat i la necessitat d'incidir políticament per millorar la situació de gènere. 
 
Cal destacar la importància de promoure aquestes estratègies en el moment actual al Líban, que es troba immers en una crisi econòmica, política i sanitària molt greu, amb molta inestabilitat i amb protestes pacífiques recurrents i multitudinàries per part de la població que, en bona part, es troba en situació de força vulnerabilitat.
 
Finalment, la darrera estratègia que es proposa fa referència a la millora dels coneixements i les capacitats tècniques de 260 dones treballadores i sindicalistes provinents dels sectors tèxtil, educatiu, comerç i de salut, sobre el dret nacional i internacional i de les eines jurídiques, polítiques i socials de què disposen per eliminar la violència contra les dones al país. Això permetrà facilitar l'accés de les dones a la informació sobre els seus drets, sobre la legalitat nacional i internacional vigents i sobre els mecanismes d'intervenció per a l'eliminació de  la violència en l'àmbit laboral. 
 
Tenint en compte que les dones seran treballadores i sindicalistes de diferents sectors i regions del país, es preveu una alta replicabilitat dels materials i estratègies de les formacions a diferents àrees i persones treballadores del país, la qual cosa contribuirà a un increment de l'impacte i a la millora de la situació de gènere al Líban.