DLO - Desenvolupament local

APODERAMENT, CONCERTACIÓ I INCIDÈNCIA MULTINIVELL EN DEFENSA I EXERCICI EFECTIU DELS DRETS FONAMENTALS I COL·LECTIUS DE DONES I POBLES INDÍGENES DE GUATEMALA

Número:
3292
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
GUATEMALA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
117.976,00 Euros
Aportació del Fons:
21.263,00 Euros
Entitat executora:
ALTERNATIVA - Intercanvi amb Pobles Indígenes
SINOPSI:

L'Objectiu del projecte és l'Apoderament, Concertació i Incidència multinivell per contribuir a la Defensa i Exercici de Drets Individuals i Col·lectius -Polítics i DESCA- de Dones i Pobles indígenes a Guatemala, tot partint dels marcs de Drets sobre Pobles i Dones indígenes que l'Estat de Guatemala ha ratificat, i abordem les causes estructurals. a) Vulneració del marc de Drets Col·lectius - L'explotació dels territoris indígenes b) Vulneració de Drets fonamentals - La criminalització defensors/es i comunicadors/es c) Drets de les Dones Així es treballa amb dos enfocaments integrats: 1.Drets Col·lectius i 2. Drets de les Dones. I davant les vulneracions de drets dels pobles i la criminalització de defensors/es és necessari reforçar els processos d'Apoderament dels titulars de drets a través de la recuperació i l'aplicació de sistemes propis de justícia i autoritat. Es necessari sistematitzar els coneixements i les practiques en sistemes propis fent la recerca del Xicay, donar suport al Pla estratègic de l'Alcaldia Indígena per tal de fer efectiu el sistema de pluralitat jurídica del país, legitimar-ho i fer-ho extensiu entre les comunitats Kichés com entre el Ministeri Públic, CODEDES, COMUDES i DEMI. Reforçar capacitats de dones indígenes amb capacitat de lideratge al CPK en la defensa de drets i l'aplicació de la perspectiva de gènere és fonamental per tal que incideixin a l'interior de la seva organització, comunitats i famílies. I reforçar capacitats jurídiques i suport psicosocial de Defensors/es del país és fonamental per donar continuïtat als processos de defensa de drets i legitimar la transformació social, l'aplicació de justícia i l'exercici efectiu de Drets. Un segon àmbit prioritari es la Concertació d'estratègies i accions per la defensa de drets i l'aplicació de sistemes propis a l'àmbit comunitari i municipal i la participació en espais locals, nacionals i internacionals que permetin avançar en l'exercici efectiu de drets. Així des del sistema cultural maia, la reflexió i el consens son la base de les decisions comunitàries, on les autoritats 'manen-obeint'. L'autoritat emana així del consens social que es genera en els espais assemblearis i de representació. Per això les assemblees comunitàries son imprescindibles per estendre i validar el sistema propi del Xicay i també per orientar estratègies i actuacions de defensa de drets. També cal estendre els acords i els processos que es realitzen als espais de concertació nacional i internacional on participa Uk'ux b'e entre les seves bases distribuïdes a sis departaments del país i com a procés de formació intergeneracional i reforç de la defensa de drets. El tercer eix és la Incidència social, jurídica i institucional en la que la comunicació i la defensa legal són els mitjans que garanteixen i potencien defensa i exercici drets. La comunicació i el treball amb mitjans permetran visibilitzar la criminalització de defensors/es, generar opinió pública favorable i potenciar la presencia en l'agenda publica. La defensa legal permetrà fer efectiu el sistema de Dret i incidir al sistema jurídic i polític de Guatemala. També l'ús de mitjans i protagonisme de les dones indígenes en les produccions radiofòniques, audiovisuals, campanyes i gira internacional és fonamental per garantir l'apropiació dels mitjans, l'apropiació de drets, visibilitzar la situació de defensores i el seu protagonisme en la defensa comunitària i els espais de representació. La participació directa de defensores a Catalunya reforçarà la vinculació i suport català a la defensa de drets i coherència de la política pública catalana.