Els ODS no experimenten grans canvis en la seva execució en aquests anys, tret del suport a la salut i l'educació, els quals pràcticament s'igualen a la fi del període.
 

Les tendències que s'observen amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) durant el període tenen a veure sobretot amb la variabilitat del suport a les accions d'emergència. Efectivament, aquest està força relacionat amb l'ODS3, que és el que experimenta el descens més pronunciat, seguint el progressiu menor suport a aquesta línia de treball. Per altra banda, l'ODS4 d'educació va guanyant pes, fins a ser pràcticament al mateix nivell absolut que l'anterior el 2018. A la resta d'ODS, no s'aprecien tendències clares durant els quatre anys.