Distribució de l'AOD per país de destí

Respecte al destí de la cooperació municipalista agregada (projectes de desenvolupament), destaquen els següents països per ordre de volum d’AOD: Colòmbia (4,3 M), Senegal (3,1 M), Moçambic (2,1 M), Palestina (1,9 M), i El Salvador (1,4 M).

 

 

Com s’observa a la gràfica següent, la relació entre volum de recursos invertits i el nombre d’ens locals que els aporten no és proporcional, i reflecteix la diversitat d’ajuntaments i ens locals que, dins de les seves capacitats de finançament heterogènies, contribueixen a l’AOD municipalista.