Els projectes de cooperació al desenvolupament són la principal via d'intervenció dels ens locals catalans

Pel que fa a les diferents línies d’actuació,  els projectes de cooperació al desenvolupament representen el 58% de l’AOD municipalista, i constitueixen la principal via d’intervenció dels ens locals catalans en l’àmbit internacional.

En aquest sentit, cal destacar també el progressiu augment de l’Ajuda Humanitària municipalista respecte a la resta de línies d’actuació, augmentant de l’11% al 12% entre els anys 2019 i 2021, situant-se per sobre del compromís del 10% establert a la secció 4rta de la nova llei de cooperació estatal aprovada el passat mes de febrer.