Pes relatiu dels diferents actors del municipalisme dins l'AOD executada

Pel que fa al pes relatiu dels diferents actors del municipalisme dins l’AOD total executada (2019-2021), cal remarcar la dimensió que representen actors com l’Ajuntament de Barcelona (37%), la Diputació de Barcelona (13%), i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (8%). Els tres ens locals representen conjuntament el 58% de l’AOD municipalista executada total. Com es pot veure a altres apartats, el comportament d’aquests actors, les seves decisions respecte a la implementació dels projectes (localització, sectors, etc.), poden alterar la lectura de conjunt del municipalisme a causa del seu pes relatiu.