General

Convocatòria d'oferta laboral: Tècnic/a de Dades, Estudis i Coneixement

La persona escollida gestionarà el portal de Cooperació Tècnica i l’Observatori de la cooperació municipalista, entre d'altres

04 juny 2021

El Fons Català obre una plaça de Tècnic de Cooperació tècnica, estudis i coneixement, a jornada completa i amb un contracte inicial d'un any amb opció a continuïtat. 

Funcions principals

- Recollir dades sobre cooperació al desenvolupament que realitzen les administracions locals catalanes, pel que fa a coherència de polítiques de cooperació, recursos invertits, presència a territoris, especialització sectorial, existència de polítiques i planificacions i d’altres elements rellevants.

- Monitorar la situació real de la cooperació municipal catalana pel que fa a recursos invertits, identificació d’actors, presència a territoris, especialització sectorial, existència de polítiques i planificacions i d’altres elements rellevants.

- Analitzar les dades recollides, la seva evolució i fer-ne el seguiment, tot comparant-les amb d’altres que provinguin d’altres administracions catalanes, de l’Estat espanyol i de la UE

- Elaborar informes periòdics sobre les dades que es vagin recopilant entre els socis i el conjunt del món municipal català, identificant models de bones pràxis, actualitzar-los i gestionar els canals de difusió per donar-los a conèixer a través del portal de l’Observatori de la cooperació municipalista

- Relacionar-se amb d’altres administracions i entitats que treballin amb el mateix propòsit, a fi i efecte de generar el màxim de coneixement i reflexió al voltant de la cooperació al desenvolupament.

- Gestionar el portal de Cooperació Tècnica del Fons Català, alimentar-lo de continguts, dinamitzar el col·lectiu de persones tècniques municipals que en formen part i vincular les ofertes i demandes que pugui tenir el Fons Català en l’àmbit de la cooperació tècnica.

- Qualsevol altra tasca pròpia de l’àrea que en funció de les càrregues de treball es requereixi.

 

Requisits

- Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública, Relacions Internacionals o similar

- Formació i/o experiència laboral en anàlisi de dades.

- Experiència en recerca i elaboració d'informes.

- Coneixement en recerca i elaboració d'informes.

- Experiència o visió internacional

- Formació i/o experiència específica en cooperació i solidaritat internacional

- Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivel C de la Secretaria Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.

- Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa i francesa a nivell professional.

- Bons coneixements del paquet office. 

- Experiència en gestió de webs. 

- Es valorarà experiència en programa de gestió de dades.

 

Candidatures