L'objectiu principal de la Comissió és convertir-se en un espai d'articulació intermunicipal on els ajuntaments puguin articular les seves accions en l'àmbit del municipalisme, compartir bones pràctiques i treballar de manera conjunta i coordinada, definir accions conjuntes i treballar per millorar la cooperació municipal descentralitzada en clau de transformació

 

El Fons té una especificitat com a xarxa d'ens locals: la promoció del municipalisme, tot respectant les dinàmiques i els ritmes de cadascun dels seus membres. La Comissió de Municipalisme s'insereix dins la dinàmica de funcionament del Fons i està dotada de contingut polític i estratègic.

De la comissió de Municipalisme se'n deriven: