tornar a l'inici
 

 

 

  El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
Què és el Fons Català l Origens l Objectius l Estatut  
Què és el Fons Català

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades, fet que permet d’unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposar d’un equip tècnic d’especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es financen, superant la dispersió d’esforços, les duplicitats i les limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments.

Actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció, com ha estat el cas de la Campanya per a la Reconstrucció de Centreamèrica, després del pas de l’huracà Mitch o la Campanya d’Ajut Humanitari a Kosovo i la posterior campanya de reconstrucció i, més recentment, la Campanya d’Ajut al Poble d’El Salvador després del terratrèmols de gener i febrer de 2001. Aquesta actuació es va iniciar amb la Campanya per a la Reconstrucció de Centreamèrica, després del pas de l’huracà Mitch l’any 1998 i també s’ha aplicat en altres situacions d’emergència com a Kosovo, Moçambic, el Poble Sahrauí o a El Salvador després del terratrèmols de gener i febrer de 2001, i més recentment amb les campanyes d’emergència per Iraq i Iran dels anys 2003 i 2004 i pel terratrèmol a Al-Hoceima, al nord del Marroc, el 2004.

Promou amb les seves actuacions, tant al nostre país com en els països desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat civil activa i compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot finançant projectes que prioritzen la participació directa de la població beneficiària i donant suport a projectes de sensibilització i educació realitzats per les associacions del nostre país.

Vol ser, la veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat davant d’altres institucions nacionals, estatals i internacionals, tot reivindicant el paper rellevant que tenen actualment les administracions locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i en el desenvolupament local al Sud.

Institucionalment, és l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal, amb la presència, d’acord amb la llei espanyola de cooperacio internacional (Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo), al Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupament; com en l’àmbit català, amb la presència, d’acord amb la llei catalana de cooperació (Llei 26/2001 de Cooperació al Desenvolupament), a la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i al Consell de Cooperació al Desenvolupament. En l’àmbit local, té un conveni amb l’ACMC (Associació Catalana de Municipis i Comarques) i la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i també és membre de l’Executiva de la Federació de Municipis de Catalunya.

Entitat d’Utilitat Pública. El mes d’abril de 2002, el Consell de Ministres va concedir la declaració d’Entitat d’Utilitat Pública, en reconeixement de la tasca del Fons i de la transparència de la seva gestió.

Origen

A principis dels anys 80, un grup d'entitats van impulsar una campanya ciutadana de recollida de signatures per demanar que l’Estat espanyol complís la recomanació de les Nacions Unides de destinar el 0,7% del PIB a la cooperació al desenvolupament. Tot i l'èxit ciutadà, no es van assolir els objectius polítics, però de la campanya va sorgir la idea que l’administració catalana tenia també una aportació específica a fer en aquesta tasca.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va néixer el juliol de 1986 amb la voluntat de ser un organisme en el qual poguessin confluir totes les institucions públiques catalanes (ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Generalitat), per tal de contribuir des de l’àmbit català al desenvolupament dels països del Tercer Món, mitjançant la constitució i la gestió d'un fons econòmic.

En aquest sentit vol ser doncs, un instrument a l’abast de tothom, sense, per tant, intencionalitats partidistes ni exclusivistes de cap ordre.

Un dels principis bàsics dels projectes de cooperació finançats és la implicació directa dels beneficiaris en la concepció i la realització dels projectes, que han de basar-se en les seves necessitats i possibilitats.

El Fons Català promou una cooperació que incideixi en la prevenció de conflictes; per això la majoria dels projectes finançats van dirigits a promoure un desenvolupament autosostenible, que aporti solucions als problemes de base de les societats afectades i que ajudi a evitar que s’arribi a situacions d’emergència.

La solidaritat no és només una qüestió econòmica sinó un compromís polític i ètic amb el Sud. És per això que es promou el compromís polític amb mocions de defensa dels drets humans, el reconeixement dels drets dels pobles i la promoció d’un nou ordre econòmic internacional.

Objectius

  • Administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’associació per a projectes d’ajuda al Tercer Món.
  • Promoure una cooperació descentralitzada que incideixi en el desenvolupament integral de persones i comunitats del Sud i en la prevenció de conflictes, aportant solucions de base a les societats afectades.
  • Donar suport a la creació d’un clima d’opinió favorable a la promoció d’un nou ordre econòmic internacional.
  • Estimular la participació ciutadana mitjançant campanyes informatives adequades.
  • Promoure el compromís polític i ètic amb el Sud amb mocions de defensa dels Drets Humans i dels drets dels pobles.
  • Col·laborar per tal d’aconseguir que la destinació mínima del 0,7% del PIB als països subdesenvolupats sigui una realitat.

Estatuts

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es regeix pels estatuts aprovats per l’Assemblea General de Socis.

Els estatuts inicials es van aprovar l’any 1986 i al llarg d’aquests anys s’han anat realitzant diverses modificacions per adequar-los a les noves realitats i reptes de futur del Fons Català. Els estatuts actuals inclouen les últimes modificacions aprovades a l’Assemblea General Extraordinària celebrada a Vic el 31 de març de 2001.

  Estatuts del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (arxiu pdf - 55 kb) 
 
Recomana | Contactar | política de privacitat
Total de visites:
 
 
Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona. - Tel. 93 412 26 02 - Fax 93 301 90 88
© 2004, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament