• Divendres 22 de febrer de 2019

Notícies

Paraula Data
21 de juny de 2017

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament aprova el Pla Estratègic 2017-2020

38a Assemblea General del Fons Català
38a Assemblea General del Fons Català

En el marc de la 38a Assemblea General Ordinària del FCCD celebrada a l’Escola Industrial de Barcelona el passat 21 de juny amb l’assistència de més de 50 ens locals socis es va aprovar el Pla Estratègic 2017-2020 de l’entitat, un document de planificació que actualitza la missió del Fons en el camí d’esdevenir una entitat de serveis per als ens locals socis en l’àmbit d’actuació que li és propi: la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional

Partint del document estratègic aprovat el desembre de 2016, on es fixava la voluntat d’iniciar un procés participatiu de debat que permetés als ens locals socis deliberar cap a on calia orientar el Fons Català del futur i elaborar un document que respongués als interessos i les voluntats dels ens locals i les entitats vinculades al Fons, durant el primer trimestre de 2017 es va entrevistar els 27 membres de la Junta Executiva del Fons, es va trametre una enquesta als 300 socis de l’entitat i es van organitzar tallers amb el personal tècnic de cooperació dels ens locals catalans per tal de recollir el parer sobre els reptes que havia d’encarar el Fons del futur.

Fruit d’aquestes d’entrevistes i de l’anàlisi de les dades recopilades, es va elaborar un document que recollia la voluntat dels ens locals socis sobre quina hauria de ser l’orientació del Fons durant els propers anys, document que fou adoptat per els membres de la Junta de l’entitat en dues sessions de validació, i aprovat inicialment per la Junta Executiva abans de ser tramès a tots els socis per a la seva aprovació definitiva durant la 38a Assemblea.

El document resultant és una eina de planificació per als propers quatre anys, que ha de permetre al Fons esdevenir una entitat de serveis per als ens locals socis en aquells aspectes que aquests han valorat que el Fons pot ser una eina útil per a les seves polítiques públiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, adaptat a la diversitat de necessitats i realitats del mapa municipalista català, i que aporti el valor afegit que li permeti consolidar el seu lloc en el divers mapa d’actors públics de cooperació existents a Catalunya.

Per altra banda, durant l’Assemblea també es van actualitzar els diversos trams de quotes que hauran d’aportar els socis en funció de la població de cada municipi i les quantitats dels organismes supralocals, aplicant-se un augment progressiu durant els exercicis 2018 i 2019, en funció de l’ampliació de capacitats prevista per cada any que estableix el Pla Estratègic 2017-2020 de l’entitat.

Finalment, el transcurs de la mateixa assemblea, a banda d’aprovar-se la liquidació dels comptes de 2016 i el pressupost de 2017, així com el pla de treball de 2017 i els projectes d’enguany, es va escollir un nou secretari de la Junta Executiva del Fons, on el 1r tinent d’alcalde de Caldes de Montbui va substituir en Josep Sagarra, que continua com a vocal de la Junta Executiva però que no pot mantenir el mateix nivell de dedicació.

Banner publicació noticies al web
Banner REREFONS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org